RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów
Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI ZBIERANYMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach (kod 68-200) przy ul. Zwycięzców 7, tel. +48 68 478 44 00, e-mail: sekretariat@poli-eco.pl.
  • W sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Małgorzata Torenc, pisząc na adres e-mail: m.torenc@poli-eco.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na przesłaną drogą elektroniczną wiadomość. W razie nawiązania współpracy dalsze przetwarzanie Twoich danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z realizacją umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem takiej umowy.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, że udzielenie odpowiedzi oraz późniejsze ewentualne zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
  • W przypadku wyrażenia zgody na kontakt Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania, a w przypadku nawiązania współpracy do czasu zakończenia obowiązywania zawartej umowy na wykonanie dostawy bądź usługi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (nie dłużej niż 6 lat).
  • Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w drodze zawartej z nimi umowy, takim jak dostawcy usług informatycznych i oprogramowania, firmom przewozowym zajmującym się dostawą towaru, firmom realizującym usługi montażowe, serwisowe, reklamacyjne, a także świadczącym obsługę prawną bądź podatkową, jak również upoważnionym pracownikom Administratora.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że potrzeba taka związana będzie z realizacją zamówienia bądź usługi poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim wypadku każdorazowo zostaniesz o tym poinformowana(-y).
  • Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach przewidzianych prawem. W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Ci prawo jej odwołania w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO bądź ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
  • W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.